องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 
 
 

 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้รับแจ้งขอความช่วยเห...
  ผู้พิการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข...
  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการควบคุมและป้องกันโ...
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม โครงการวัดประชา รัฐ...

 

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561