องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 
 
 

 
  กิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ...
  โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียร...
  โครงการปลูกต้นไม้มีค่าและป่าเฉลิมพระเกียรติ”รวมใจไ...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเ...

 

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561