องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
 
  นายทวีศักดิ์  บุญกุศล
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

เบอร์ติดต่อ 085 457 8956

 
     
     
   นางพัชรินทร์  สามคุ้มพิมพ์  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

เบอร์ติดต่อ 083 357 0447

 
     
 

 
     
     
 

 
นางธัญณิชา ห่อไธสง

นางพรรวินทร์ ราชเสนา
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 043 009 711

เบอร์ติดต่อ 043 009 711
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 


-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองคลัง