องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สภา อบต.

 

 นายหวัน สีหามาตย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
 

  นายอุดม  นาราษฎร์ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
 
   
  นายทวีศักดิ์  บุญกุศล
 
  เลขานุการประธานสภาฯ
 

นายรุ่งมิตร พรมดี

นายภาณุวัตน์ เฉียบแหลม

นายถม คำกอง

นางสาวทองเติม อุดหนองเลา
นายสุดตา สารรัตน์
 สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 5
 
           

นายทองคำ ดีวงษ์ นายสมศรี สิงเทพ นางพรพิมล จันทร์เอน นางสาวงามศิลป์ สีหามาตย์
นายฤทธิชัย คนรู้

 สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 6
 สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 10
 สมาชิกสภา
อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 11