องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

กองช่าง

  โครงสร้างการบริหาร
กองช่าง

 
 
 
  -ว่าง-
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
 
นายพิษณุ ทุมา
   
  นายช่างโยธา
   
       
     
  นายจักรี กอสี    
   เจ้าพนักงานธุรการ    
   

-ว่าง-

นายสุพัสชัย  สีขอน
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 

 


 
นายประสิทธิ์  เมตรไธสง
นายวัชรพงษ์  จันปัญญา
นายธงชัย สระพรม
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป