องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

กองการศึกษา


โครงสร้างการบริหาร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพรรวินท์ ราชเสนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯงานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ่าเอกกิตติพันธ์  พลไธสง 
  นางบรรเลง  จันทร์เอน
นักวิชาการศึกษา
ครู คศ.1

   
นายอาทิตย์  เหมียดไธสง 
นางสาวจิราภรณ์ ปะทานัง
นางพรสวรรณ์  เหล็กเจ๊ก
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     

 
 
นางสาวจิดารัตน์  จันอ่อน นางสาวทรรศณีวรรณ  บรรยงค์ นางสาวแพงศรี หลุ่มใส
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
   
  นางสใบ สาระวัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 นางณัฐริญา  โทแหล่ง
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก