องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

กองการศึกษา


โครงสร้างการบริหาร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพรรวินท์ ราชเสนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯงานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ่าเอกกิตติพันธ์  พลไธสง 
  นางบรรเลง  จันทร์เอน
นักวิชาการศึกษา
ครู คศ.1


 
นายอาทิตย์  เหมียดไธสง 
-ว่าง-
นางพรสวรรณ์  เหล็กเจ๊ก
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     

 
 
นางสาวจิดารัตน์  จันอ่อน นางสาวทรรศณีวรรณ  บรรยงค์ นางสาวแพงศรี หลุ่มใส
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
   
  นางสใบ สาระวัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 นางณัฐริญา  โทแหล่ง
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก