องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

กองการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
นางพรรวินท์  ราชเสนา
 
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
     
 
 
นางบรรเลง  จันทร์เอน จ่าเอกกิตติพันธ์  พลไธสง
นายอาทิตย์  เหมียดไธสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นักวิชาการศึกษา  เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
 นางสาวทรรศณีวรรณ  บรรยงค์
นางสาวจิดารัตน์  จันอ่อน
นางพรสวรรณ์  เหล็กเจ๊ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     
 
 
นางณัฐริญา  โทแหล่ง
นางสาวจิราภรณ์ ปะทานัง
นางสาวแพงศรี หลุ่มใส
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก