วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือและถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปลี่ยนถ่าย รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน ๖๓๙๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้งเสาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง