วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผอ.๓๑๘๘ ขอนแก่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาเคมีโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลดอนดู่ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาเคมีโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลดอนดู่ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างระบบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-61-0046 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Brother TN-263 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยอุปโปบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง