วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรและว่าท่อ บ้านหนองไผ่น้อย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหนองไผ่น้อย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านป่าหวาย ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนท่อน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านหนองแสง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม ศพด ดอนดู่ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (อายุ ๓ - ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง