วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนถ่าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือน มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม และปิดเทอมเมษายน ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดหารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวนไม่ต่ำกว่า ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ถังแบบมีฝาปิด/ถังขยะแยกประเภท) ตามโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง