องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

กองคลัง

 
 
  โครงสร้างการบริหาร
กองคลัง
 
 
 
 
 
   -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานการเงิน
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางสาวอุมาพร กระลาม
นางปุณยวรีย์  ศรีเมือง -ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นักวิชาการพัสดุ
     
 
 
 
นางเกษสุณี  แก่นวงษ์
-ว่าง-
นางสาวชัชจริยา จงร่วมกลาง
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
     
 
 
   -ว่าง- นางสาวสุพันธ์  ชุมนา
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลจ.)
คนงานทั่วไป
 
 

 
  นางสาวปิยะรัตน์ เช้าวันดี
นางสาวภัทราวดี แนนไธสง
  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป