องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัด

   

 
     นางธัญณิชา ห่อไธสง 
 
    หัวหน้าสำนักปลัด 

 
งานบริหารงานทั่วไป
งานกองการเจ้าหน้าที่
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางนภาพร หิรัญอร
นักจัดการทั่วไป
นายพีร์ณัฐ จันทมนตรี
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอนุกุล  นาโม
นักพัฒนาชุมชน   
นางสาวศิริพร กองกลางดอน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายคมสันต์ บรรยงค์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


   
นางอุดมรักษ์  ขอนสี  นางสาวพิทยาภรณ์  ชุมนา นางสาวดาราภรณ์  ชัยสมบัติ
นายปกรณ์ สุวรรณเวียง 
นายวิสรุจน์  ปัสสาระกัง นายอภิวัฒน์ พงอุตทา
เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยบุคคลากร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 
 
 

 นางสาวรัตนาพร วิชาศรี      

 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร        
     

นายกิตติศักดิ์ ราชบุตร
     

นักการภารโรง
     

     

นายเสกสรรค์  จันอ่อน      

คนงานทั่วไป