องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ออกพื้นที่ให้บริการการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]3
2 แผนดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]2
4 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]11
5 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]3
6 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]20
7 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]7
8 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]5
9 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]7
10 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]9
11 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]5
12 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]8
13 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]50
14 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]50
15 การรับสมัครสรรหาและสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 25665 [ 27 มิ.ย. 2565 ]71
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]173
17 ขอเชิญประชุมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 30 มี.ค. 2565 ]142
18 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 22 มี.ค. 2565 ]162
19 ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว [ 8 มี.ค. 2565 ]157
20 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 31 ม.ค. 2565 ]65
 
หน้า 1|2|3|4