องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]8
2 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]2
3 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]2
4 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]2
5 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]3
6 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]2
7 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]2
8 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]42
9 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]43
10 การรับสมัครสรรหาและสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 25665 [ 27 มิ.ย. 2565 ]65
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]147
12 ขอเชิญประชุมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 30 มี.ค. 2565 ]123
13 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 22 มี.ค. 2565 ]138
14 ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว [ 8 มี.ค. 2565 ]140
15 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 31 ม.ค. 2565 ]59
16 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]58
17 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน [ 10 ม.ค. 2565 ]60
18 ผลการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน [ 10 ม.ค. 2565 ]57
19 การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]129
20 ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2564 ]177
 
หน้า 1|2|3|4