องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 
 
 

 


  ประชุมประชาคมระดับตำบล(พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 4/2...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ประชุมประชาคมระดับตำบล พ.ศ.
 2561-2565 ครั้งที่ 4/2...

  ITAขอเชิญตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ...
    ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรม...
  โครงการขุดลอกหนองเลิงใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 แ...
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จัดทำ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  เห็นความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า เพราะยังมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจาก...

 

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561