องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สภา อบต.

 

 
 
 
  นายด่อง จันอ่อน  
  ประธานสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 11
 

 
  นายบัวเรียน  ห้าวจันทึก    
    รองประธานสภาฯ หมู่ที่ 1   
   
  นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  
  เลขานุการประธานสภาฯ
 
     
นายบัวเรียน  ห้าวจันทึก นายบุญจันทร์  มัญสาบุญ  น.ส.อุไรวรรณ  ดาเยอ
นายภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม
 นายถม   คำกลอง
 นายบัวสี ปัสสาวะสังข์
 
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 3
           
           
 
 นายพิน  พินไธสง  นายจำปา  ปัสสาระกัง นายสำเริง  แสงศิริ
 นายสุดตา  สารรัตน์ นายหลง  สงฆัง นายอ่ำ  สงฆัง 
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 6  สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 6
           
           
 

   
นางฑิฆัมพร  เทศไธสง
นายสมศรี  สิงเทพ
 นายประยุทธ  แพไธสง
 

 นายหวัน  สีหามาตย์
 นายเลื่อน  ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 8

สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 9
           
           

 

   
นายบุญโฮม  หลุ่มใส นายประยุทธ  ทุดปอ
นายด่อง จันอ่อน นางสาวกวินตรา  จันอ่อน นางนวลออง  พินไธสง นางจารุวรรณ  ขันภักดี
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 10
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 11  สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 12  สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 12