วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ จุดที่๑ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร จุดที่๒ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0070 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ จุดที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ บาท จุดที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตะกั่ว ชนิดผิวทาง AC ขนาดถนนกว้าง 4.0 เมตร ระยะทางยาว 0.390 กม. พื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงยาว ขนาดถนนกว้าง 5.0 เมตร ระยะทางยาว 0.315 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหัวหนองแวง ชนิดผิวทาง AC ขนาดถนนกว้าง 6.0 เมตร ระยะทางยาว 0.265 กม. พื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๑๒ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือและ ค่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง