วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 620-61-0018 และรหัสครุภัณฑ์ 620-61-0018) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองการศึกษา)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองการศึกษา) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โฟโต้ฟิวส์ประกอบใหญ่ 63 A, ตะปูเกลียว,ก้ามปู1/2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ทางการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(สำลี แอลกอฮอล์ล้างแผล ถุงมือทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง