วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Muitfuncion เลเซอร์หรือ LED สี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อกระจกมองข้างรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กน ๖๓๙๔ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม สำรองข้อมูลใน server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กน๖๓๙๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง