องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

กองคลัง

 
 
  กองคลัง
 
 
 
 

 
   -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

 
     
นางปุณยวรีย์  ศรีเมือง
 นางเกวลิน ชัยมาตย์ -ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นักวิชาการพัสดุ
     
 
 
 
นางเกษสุณี  แก่นวงษ์
-ว่าง-
-ว่าง-
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
     
 

 
   นางบุหงา หยั่งบุญ นางสาวสุพันธ์  ชุมนา
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
  นางสาวจิดารัตน์  จันอ่อน
 
  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ