องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ นายหวัน สีหามาตย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ และพนักงานส่วนตำบลดอนดู่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดศรีมงคล บ้านหัวหนองแวง ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

2.2 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

2.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย

ฟังบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทำบุญถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

2023-11-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-18
2023-09-29
2023-09-18
2023-09-15
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24