องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


การประชุมพิจารณาจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง (ยกร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ครั้งที่ 1/2565 (ด้านสาธารณสุข) วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2565


การประชุมพิจารณาจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง (ยกร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
ครั้งที่ 1/2565  (ด้านสาธารณสุข) วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-13