องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนดู่โครงการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ประจำปี 2564  ในเขตพื้นที่ตำบลดอนดู่  12  หมู่บ้าน  ระหว่างวันที่  15  มีนาคม  2564  ถึงวันที่  22  มีนาคม  2564

2022-05-05
2022-05-05
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-01