องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566


เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่  สังกัดองค์บริหารส่วนตำบลดอนดู่ 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมไทย รักสิ่งแวดล้อม โดยเด็กจะได้เรียนรู้
ประเพณีการลอยกระทง ความหมายของการลอยกระทง วิธีการลอยกระทง และการเลือกใช้กระทงในกฎรลอยที่ถูกต้อง
หมาะสม 

2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-06
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15
2023-12-08
2023-11-27