องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจาร/ณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

2023-11-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-18
2023-09-29
2023-09-18
2023-09-15
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24