องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ  2563    เอกสารประกอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ