องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒนธรรมองค์กร


เมื่อวันที่  15  เมษายน  2563   เวลา  12.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  โดยกลุ่มสร้างความโปร่งใสองค์กร  ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยการแสดงลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมประกาศเจตนารมต์  "คนดอนดู  จะไม่ทนต่อการทุจิต"  ณ บริเวณห้องกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-06-01
2020-05-29
2020-05-28
2020-04-15
2020-02-03
2020-02-03
2019-12-30