องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 
 
 

 


  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังส...
   

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการ...

  ร้านจำลองชัยคอนกรีต มอบน้ำดื่มและพัดลม
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ขอขอบคุณ คุณสุขสันต์ ชัยวงค์ ร้านจำลองชัยคอนกรีต ในนามชมรมครรักอำเภอหนอ...
  โครงการป้องกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
    งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการป้องกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกรหว่างวันที่1-12 กค.6...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...
    งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2564 ระหว่...

 

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561