วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (รถบรรทุก ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางสัญจรและทางเพื่อการเกษตร บ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางสายหนองไผ่น้อย-สระแก้ว บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ผค๕๔๗๒ ขอนแก่น จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อสมุดลงเวลาราชการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอรืไรส์ รสจืดชนิดถุง ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง