วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย (สายแลน) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเย็บเล่มและเข้าปกหนังสือ(ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(รถจักรยานยนต์)หมายเลขทะเบียน คษฉ 36 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียนกน๖๓๙๔ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงเสารับสัญญาณวิทยุสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง