วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางคันคูห้วยเสียวเพื่อการเกษตร บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง