วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
8  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมตกแต่ง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง