วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างเหมาทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เทปวัดระยะ)สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มเก็บเอกสาร) จำนวน ๓๖ อัน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด (โรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.ดอนดู่ จำนวน ๗ โรงเรียนและ ศพด. จำนวน ๓ โรงเรียน ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง (โรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.ดอนดู่ จำนวน ๗ โรงเรียนและ ศพด. จำนวน ๓ โรงเรียน ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีีพ หมายเลขทะเบียน ผค ๕๔๗๒ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ประจำเดือน ตุลาคม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง