วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำสายรอบหมู่บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด ตรานมโรงเรียน) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๗ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง