วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคันคูลำห้วยบ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ไปบ้านป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างต่อเติมศาลาประชาคม บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง UHT ๒๐๐ ซีซี สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง UHT ๒๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT นมกล่อง ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT นมกล่อง ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารและบริเวณสำนักงาน อบต.ดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง