วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
19  มี.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าหวายไปบ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าหวายไปบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง