วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพื่อบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มเอกสาร ๓ นิ้ว จำนวน ๔ โหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อชุดหมึกพิมพ์ ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร อบต.ดอนดู่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร อบต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร อบต.ดอนดู่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง