วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
ซื้อยางนอกรถกู้ชีพ -กู้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน ผค ๕๔๗๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่ิองคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อพวงมาลัย,น้ำอบ,น้ำหอม,ภาชนะใส่น้ำแข็ง ฯลฯ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อเต็นส์ผ้าใบทรงโค้งโครงเหล็ก ขนาด ๔x๘x๒.๕ ม. จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อกรวยจราจร ขนาด ๗๐ cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง