วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที จำนวน ๓ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสารของหน่วยบริการกู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรางน้ำฝนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง