วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที จำนวน ๓ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสารของหน่วยบริการกู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรางน้ำฝนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อยางนอกรถกู้ชีพ -กู้ภัย (EMS) หมายเลขทะเบียน ผค ๕๔๗๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง