วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระน้ำ ขุดลอกหนองเลิงใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๕ และบ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ ๑๒A (กองการศึกษา) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง