วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (ชุดหมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(เข็มฉีดยา/ syring ๓ ซีซี /ถุุงมือแพทย์ ชนิดใช้แล้วทิ้ง/ หน้ากากปิดจมูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืดชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ผค ๕๔๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง