วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(เข็มฉีดยา/ syring ๓ ซีซี /ถุุงมือแพทย์ ชนิดใช้แล้วทิ้ง/ หน้ากากปิดจมูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืดชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ผค ๕๔๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน กน ๖๓๙๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างพัฒนาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงยาวปลอดโรค ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง