วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุงบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างหมาบริการฉีดวัคซีนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (ชุดหมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง