วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ samgsung m ๒๐๒๐) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ A๘๕) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนรสจืด ขนิดถุงขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง