วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์โครงการดำเนินงานระบบการแพทญ์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒
30  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง