วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าปั้มน้ำมันไปบ้านปอแดงบ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนดู่เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบบ้าน บ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปโคกบ้านฮ้างถึงห้วยราชดำริ บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่าหวาย หมู่ ๑๑ ไปสายหลังปั้ม บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ ไปคุ้มโนนโพธิ์ บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพ่อหงวนไปวัดป่า บ้่านหนองแสง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพ่อเสริม บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพ่อลองไปปอแดง บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลฉีดพ่นยุงลายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง