วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนดู่ห้วยไร่วัดประทุมทองบ้านหนองบัวลอง ถึงทางหลวงชนบทสายหนองสองห้องนาเชือก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงคันคูหนองคลอง บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลดอนดู่ หมู่ที่ ๑ ทางสายรอบบ้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4 ทางสายทิศใต้วัดนิรันดร หมู่ที่ ๕ ทางสายทิศใต้ ซอยลอยลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลดอนดู่ ทางเพื่อการเกษตรสายหนองไผ่ สายประสิทธิ์ สายสร้อย ทางสายหนองคลอง บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลดอนดู่ ทางเพื่อการเกษตรสายหนองเฮีย สายจานผัน(เริ่มนานายไก่) ทางสายหนองผือ เชื่อม ทช.ขก.3020 ทางสายโนนแดงห้วยไร่ เชื่อม ทช.ขก.3020 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อชุดหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX DC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลดอนดู่ ทางสายเชื่อม ทช.ขก.๓๐๒๐ ป่าหวาย ทางเพื่อการเกษตรสายหลัง อบต. เชื่อม ทช.ขก.๓๐๒๐ บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง