วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(แบบติดผนัง) ระบบ Inverter(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ๒ บาน มือจับชนิดบิด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน มือจับชนิดบิด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง