วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้งโครงเหล็กพร้อมผ้าใบคลุมเต้นท์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบสูตรอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทางโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิมเติมศักยภาพการทำงานบุคลากร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเรียบคันคูหนองโก บ้านหนองไผ่น้อย หมุ่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนดู่ห้วยไร่วัดประทุมทองบ้านหนองบัวลอง ถึงทางหลวงชนบทสายหนองสองห้องนาเชือก บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงคันคูหนองคลอง บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง