วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึก Printer laser) สำนักปลัด จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-6120N S/N จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด ๔ ฟุต จำนวน 2 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง