วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือและถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรโคกฮ่อมห้าง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อตลับหมึกสี Connon MP ๒๘๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำลำห้วยยางบง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง