วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูหนองหิน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างบุคคลฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำพังชู บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านดอนดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านหนองแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านโนนท่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง