วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ภายในอาคาร (ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียการเกษตร บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกาตรบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูหนองหิน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างบุคคลฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง