วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงชุดปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กน ๖๓๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่มเพื่อรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระปรมภิไธย่อ ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เทปวัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางเพื่อการเกษตรทางสายสุคล บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางเพื่อการเกษตรและวางท่อระบายน้ำคันคูห้วยลำพังซูบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางเพื่อการเกษตรและวางท่อระบายน้ำคันคูห้วยไร่ บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง