วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกชนิดเติม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด (สำนักปลัด) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด (กองคลัง) จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ระบบ Inverter (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง